Exportno-importná banka Slovenskej republiky chce v roku 2024 nadviazať na rastovú trajektóriu, na ktorú sa jej podarilo dostať tento rok. Historicky najvyšší prevádzkový zisk chce zúročiť v ďalšej podpore slovenského exportu. Podnikateľom zo Slovenska v expanzii do zahraničia pomôže posilnenie ekonomickej diplomacie. Generálny riaditeľ EXIMBANKY SR Marián Janočko hovorí o veľkom potenciáli slovenského exportu, v rámci ktorého treba podporiť podnikavosť a odvahu súčasnej i nastupujúcej generácie podnikateľov. EXIMBANKA SR je partnerom kategórie TREND Exportér roka v rámci výročných cien TRENDU.

Aké sú hlavné aktivity EXIMBANKY SR?

EXIMBANKU SR môžeme priblížiť v dvoch rovinách. V jednej sme banka, ktorá poskytuje bankové produkty exportérom, a v druhej poisťovňa, ktorá poisťuje exportérom kreditné riziko, čiže v podstate, aby dostali exportéri zaplatené. Pokiaľ ide o majetkovú angažovanosť, obe časti – bankové aj poistné produkty, sú približne rovnaké. V bankovej časti poskytujeme produkty asi za 600 miliónov eur a podobne je to i v poistnej časti našich aktivít.

Čo ponúkate najčastejšie ako banka?

V bankovej časti poskytujeme najmä financovanie cez klasické úvery a záruky. Naším najviac využívaným produktov je predexportný úver, ktorým financujeme exportérovi vstupy pre exportný obchod.

A čo poistná časť?

V rámci nej poisťujeme najmä pohľadávky našich exportérov voči zahraničným odberateľom. Samozrejme máme oveľa viac špecifických produktov a snažíme sa každému exportérovi poskytnúť čo najviac individualizovaný prístup − v produktoch aj v rokovaniach. Naše produkty sú určené pre firmy, ktoré exportujú. Následne posudzujeme každého klienta individuálne, veľa o jednotlivých firmách diskutujeme a snažíme sa dať šancu všetkým, u ktorých vidíme potenciál. Pre spoločnosti zo segmentu malého a stredného podnikania máme aj zvýhodnené úrokové sadzby.

Ako hodnotíte tento rok? Čo vám priniesol?

V tomto roku sa nám podarilo najmä stabilizovať pracovný kolektív a EXIMBANKA SR v majetkovej angažovanosti otočila klesajúci trend. Nastúpila na rastovú trajektóriu. V porovnaní s minulým rokom v tomto roku narastieme zhruba o 22 percent. Budeme mať pravdepodobne historicky najvyšší prevádzkový zisk aj majetkovú angažovanosť.

Skúsme si to porovnať s predchádzajúcim obdobím.

Zatiaľ čo v roku 2022 sme mali majetkovú angažovanosť zhruba na úrovni 980 miliónov eur, ku koncu roka 2023 ju budeme mať pravdepodobne na úrovni jednej miliardy dvesto miliónov eur.

Čo robíte inak?

Zlepšili sme akvizičný proces v banke, snažíme sa aktívnejšie oslovovať klientov, posilnili sme marketing a pracujeme viac v teréne. Veľmi sa zameriavame aj na spoluprácu s komerčnými bankami, keďže v nich vidíme veľký synergický potenciál. Je veľmi dôležité, že v bankách nevidíme konkurenciu, ale partnerov, s ktorými môžeme spolupracovať a budovať obchodné vzťahy, napríklad formou syndikovaných úverov alebo poistením ich úverov pre exportérov.

Máme na Slovensku úspešné podnikateľské príbehy, ktoré vo svete exportu zarezonovali viac ako iné?

Samozrejme, v EXIMBANKE SR máme viacero success stories, ale keďže sa aj na nás vzťahuje bankové tajomstvo skúsim sa k nim vyjadriť všeobecne, avšak možno s jednou výnimkou. Máme veľa klientov najmä z klasických priemyselných odvetví ako strojárstvo, chemický priemysel či hutníctvo.

Financujeme však napríklad aj výrobu rovnošiat do väzníc, lyžiarske vleky, výrobu mincí, detské gumáky, ktoré sa vyvážajú Fínska a Dánska. Podporujeme aj firmy, ktoré spracúvajú hliníkový odpad, virtuálnu realitu a takisto aj niekoľko technologických firiem. Za všetky spomeniem jednu z nich, ktorá bola nominovaná na cenu TREND Exportér roka.

Spoločnosti Saneca Pharmaceuticals sme napríklad pomohli rozšíriť výrobné kapacity o technológiu, z ktorej väčšinu produktov exportuje. K tomu sme poskytli aj predexportné financovanie na rozšírenie týchto kapacít. Takže aj vďaka našim produktom táto spoločnosť zvýšila svoj exportný potenciál, a tým aj export Slovenska.

Aký je potenciál slovenského exportu?

Historicky sa export Slovenskej republiky vyvíjal, avšak teraz už väčšinu nášho exportu tvoria nadnárodné spoločnosti. Bol by som rád, ak by sa aj výlučne slovenskí exportéri viac internacionalizovali. V ideálnom prípade aj cez produkty a služby EXIMBANKY SR.

Exportérov by som rád povzbudil, aby sa na nás obracali aj vtedy, ak si ešte nie sú úplne istí všetkými detailami exportu. Naši pracovníci im ochotne poradia a pomôžu naštrukturovať obchod. Zároveň ich upozornia aj na potenciálne riziká. V každom prípade je však potenciál slovenského exportu veľký a bolo by dobré ho ďalej rozvíjať.

Ktoré príležitosti by mohol slovenský export viac využívať, no doteraz to nerobil?

Je úzko prepojený so slovenskou zahranično-ekonomickou diplomaciou. Na tomto poli potrebujeme výrazne posilniť ekonomické zastúpenie na exportných trhoch. To by exportérom zásadne pomohlo v expanzii. Musí to byť koordinovaná aktivita ministerstva hospodárstva, rezortov zahraničných vecí aj financií.

Na ktoré teritória vo svete by mohli slovenskí podnikatelia upriamiť väčšiu pozornosť?

Z tých väčších je to určite Ázia a Latinská Amerika. Špecifickejšie vidíme veľký potenciál i v Strednej Ázii a na Kaukaze.

Aké má EXIMBANKA SR plány do ďalšieho obdobia?

V roku 2024 by sme chceli pokračovať v nastúpenom trende rastu a zvyšovať našu majetkovú angažovanosť, a tým aj podporu slovenského exportu. Dôsledkom zvýšenia úrokových sadzieb bude hospodárstvo a, nepriamo teda aj my, ovplyvnené protivetrom v ekonomických aktivitách. Avšak veríme, že sa nám podarí udržať rastový trend. Možno práve neisté vyhliadky do budúceho roka sú vhodným momentom aj pre našich potenciálnych klientov, že teraz je ten správny čas predpoistiť sa voči kreditným rizikám pri exporte.

Ako si predstavujete TREND Exportéra roka? Čo by mal spĺňať?

Exportér roka by mal najmä inšpirovať. Potrebujeme úspešné príbehy, ku ktorým môže vzhliadať aj mladšia generácia a podporiť tak podnikavosť, odvahu a hodnoty nastupujúcej generácie podnikateľov.

 

Marián Janočko Pred funkciou generálneho riaditeľa v Eximbanke SR bol generálnym riaditeľom Slovenskej konsolidačnej, ktorá sa stará o pohľadávky štátu. Predtým viedol dva investičné fondy, bol predsedom Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) a členom Rady Eximbanky SR. Pôsobil aj v advokácii a bol riaditeľom výkonu akcionárskych práv na ministerstve dopravy.

Pôvodný článok TU