Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Rozšírená forma
podpory exportu

Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EÚ a krajín OECD).

Podpora rozvojových projektov

Rozšírená forma
podpory exportu

Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EÚ a krajín OECD).

Podpora rozvojových projektov - rozvojový mandát Eximbanky

Vďaka nemu vieme firmám, najmä malým a stredným podnikom umožniť vstup aj na rozvojové teritóriá. Takýto prienik bez podpory a nástrojov rozvojovej spolupráce, s ohľadom na verejný dlh, či iné možné napr. bezpečnostné a politické riziká, môže byť obtiažny.

V oblasti rozvojovej spolupráce sú tieto špecifické služby obsiahnuté v štyroch oblastiach:

1.

Poistenie, resp. financovanie zvýhodnených odberateľských úverov pre verejných odberateľov (napr. ministerstvá, štátne podniky, samosprávy, neziskové organizácie so štátnou zárukou) slovenských tovarov a služieb v oprávnených rozvojových teritóriách (teritóriá, ktoré majú oprávnenie poberať rôzne formy podpory využitím grantových prostriedkov).

2.

Mandát PSLO (Private sector Liason Officer), v rámci ktorého Eximbanka sprostredkúva podnikateľom informácie o možnostiach zapojenia sa do tendrov medzinárodných finančných inštitúcii (Skupina Svetovej banky, EBRD a pod.) v rozvojových krajinách, na ktoré je zároveň možné získať financovanie od  niektorej z týchto inštitúcií.

3.

Potenciálna implementácia rozvojových prostriedkov v rámci programov NDICI-GE (fond EFSD+ pre projekty v rozvojových krajinách), resp. InvestEU (pre rozvoj vnútorného trhu EÚ + schéma pre UA prostredníctvom EIF alebo UIF).

4.

Podpora projektov slovenských exportérov s využitím grantových a záručných prostriedkov z nástrojov EÚ, čím vám exportérom umožňujeme zapojiť sa do projektov v rozvojových krajinách.

Využitie zvýhodneného financovania alebo účasť privátneho sektora na medzinárodných tendroch vám umožní zapojiť sa do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomiky a spoločnosti vo vybraných rozvojových krajinách. Angažovanosť v rámci rozvojovej spolupráce je zároveň v súlade s presadzovaním hodnôt a záujmov EÚ v rámci snáh o zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych výrobcov na globálnych trhoch voči veľkým výrobcom napr. z Ázie.

Preverovanie záujmu slovenských firiem na rozvojové trhy.
Odbor medzinárodných vzťahov

Ing. Matúš Šársky
poverený riadením

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva.

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Aktuálne: Krytie krátkodobých pohľadávok od Eximbanky

Aktuálne: Máte záujem
o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

S našimi novinkami budete vždy v obraze.