Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Základná informácia k hodnoteniu vplyvov vývozu a investícií na životné prostredie a ľudské práva

Vyhodnocovanie vplyvu vývozu na životné prostredie v krajine určenia vývozu

Na základe smernice Rady banky EXIMBANKY SR SR č. 4/2016 zo dňa 14.07.2016 „Postup pri vyhodnocovaní vplyvu vývozu na životné prostredie v krajine určenia“, ktorá je v súlade s Odporúčaním Rady OECD o spoločných postupoch k oficiálne podporovaným vývozným úverom a environmentálnemu a sociálnemu due dilligence, EXIMBANKA SR pri poistení produktov „C“, „D“ a „I“ a pri financovaní úverov vyžaduje vyhodnotenie vplyvu vývozu na životné prostredie v krajine určenia vývozu. Vyhodnotenie sa týka vývozu s dĺžkou splácania dlhšou ako 2 roky a taktiež investícií do zahraničia, pričom hodnota vývozu predstavuje najmenej 10 mil. SDR (Special Drawing Rights) vrátane alebo jej ekvivalentu v inej mene, ako aj všetkých projektov umiestnených na zozname citlivých odvetví alebo v ich blízkosti, kde je podiel menší ako 10 mil. SDR. Vyhodnocovanie sa začína predložením dotazníka, ktorý je prílohou k žiadosti o poistenie/úver. Dotazník vyplňuje vývozca aj v tom prípade, keď o poistenie požiada komerčná banka. EXIMBANKA SR po zhodnotení závažnosti vplyvu vývozu na životné prostredie, zaradí vývoz do jednej z troch kategórií (A, B, C) a rozhodne, či vývoz bude posudzovaný odborným posudkom o vplyve vývozu na životné prostredie.

V prípade zaradenia vývozu do kategórie A (vývoz, pri ktorom je možné predpokladať značné negatívne vplyvy na životné prostredie a ktorého vplyvy presahujú územie, na ktorom sa bude realizovať daný vývoz) musí byť vypracovaný posudok v súlade s pravidlami na ochranu životného prostredia Svetovej banky alebo iných medzinárodných finančných inštitúcií alebo pravidlami EÚ a taktiež pravidlami platnými v krajine konečného určenia vývozu, ak sú dostupné.

EXIMBANKA SR môže uzatvoriť poistnú zmluvu len v prípade, ak posudok potvrdí, že vplyv vývozu na životné prostredie spĺňa ekologické limity a kritériá pre dané odvetvie/sektor.

V prípade zaradenia vývozu do kategórie B (vývoz, pri ktorom je menej výrazný negatívny vplyv na životné prostredie ako u vývozu kategórie A, je miestne ohraničený a nie je neodstrániteľný) Posudok o vplyve vývozu na životné prostredie bude obsahovať informáciu relevantne v menšej miere o negatívnych vplyvoch vývozu na životné prostredie. Pokiaľ ide o subdodávky pre medzinárodný projekt, môže byť využitý posudok spracovaný pre hlavného dodávateľa.