Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Boj proti korupcii a podplácaniu

Rámec EXIMBANKY SR pre boj proti korupcii a podplácaniu v medzinárodnom obchode

EXIMBANKA SR, sa ako exportno – úverová agentúra Slovenskej republiky – členského štátu OECD, zaviazala vo svojej obchodnej praxi podpory exportných aktivít slovenských podnikateľov zodpovedne uplatňovať ustanovenia rámca boja proti korupcii a podplácaniu v medzinárodnom obchode.

Štátna podpora exportu vo forme financovania, záruk alebo poistenia nesmie byť poskytnutá v súvislosti s vývozným kontraktom, pri príprave ktorého došlo resp. dôjde pri jeho realizácii ku podplácaniu a korupcii, či už priamo alebo prostredníctvom tretích osôb v zmysle ustanovení osobitných predpisov zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona a §49 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a iných relevantných ustanovení v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky.

Popri národnej právnej regulácii pre boj proti korupcii a podplácaniu, ktorej ustanovenia je EXIMBANKA SR povinná dodržiavať, ako právnická osoba zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno – importnej banke Slovenskej republiky, EXIMBANKA SR uplatňuje predovšetkým ustanovenia Odporúčania Rady OECD o boji s podplácaním a štátom podporovaných exportných úveroch a tiež ďalších relevantných medzinárodných prameňov, ako:

  • Odporúčanie Rady OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách,
  • Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách,
  • Dohovor Organizácie spojených národov proti korupcii,
  • Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.

Posúdenie transakcie z pohľadu rizika korupcie a podplácania

V procese spracovania žiadosti klienta o podporu prostredníctvom produktového portfólia  EXIMBANKY SR, je pre každú transakciu vypracované individuálne hodnotenie z pohľadu jej potenciálnej rizikovosti. Takéto hodnotenie okrem finančných parametrov povinne zahŕňa aj posúdenie rizikového profilu transakcie z pohľadu jej dopadov na životné a sociálne prostredie a ľudské práva v lokalite konečného vývozu a tiež z pohľadu dodržania všetkých relevantných zákonných ustanovení proti korupcii a podplácaniu, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Za účelom individuálneho posúdenia transakcie EXIMBANKA SR využíva predovšetkým informácie, ktoré žiadateľ o podporu poskytne v rámci Prehlásenia o dodržaní zákonných ustanovení proti korupcii v medzinárodnom obchode, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou každej žiadosti o podporu prostredníctvom produktového portfólia EXIMBANKY SR. Prehlásenie vypĺňa vývozca, žiadateľ, resp. relevantná strana, v závislosti od povahy príslušného produktu EXIMBANKY SR. EXIMBANKA SR je tiež oprávnená podľa potreby požadovať od vývozcu ďalšie informácie pre účely posúdenia možnej účasti vývozcu, resp. žiadateľa na podplácaní v medzinárodných obchodných transakciách.

EXIMBANKA SR informácie poskytnuté vo Prehlásení preveruje v kontexte verejne dostupných zoznamov vylúčených organizácii a jednotlivcov (tzv. debarment listy) medzinárodných finančných inštitúcii ako Skupina Svetovej banky, Africká rozvojová banka,  Ázijská rozvojová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj alebo Medziamerická rozvojová banka a tiež na základe interných a externých podkladov a informácii od Národného kontaktného miesta pre Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti  (NKM), ktorého je EXIMBANKA SR členom, resp. príslušných orgánov boja proti korupcii a podplácaniu ako Úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru SR, Finančná správa SR a pod.

 „Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácii môže v krajnom prípade viesť až ku klasifikácii skutku ako pokus o úverový podvod a spolu s informáciami týkajúcimi sa podozrenia z účasti niektorej zo strán v rámci transakcie na podplácaní resp. inej protispoločenskej činnosti ohlásené príslušným orgánom činným v trestnom konaní. “

EXIMBANKA SR je oprávnená vykonať preverovanie v prípade, ak:

1) sa vývozcovia, žiadatelia, resp. iné relevantné strany objavili na verejne prístupných zoznamoch vylúčených organizácií a jednotlivcov jednej z medzinárodných finančných inštitúcií,

2) sa EXIMBANKA SR dozvie, že vývozcovia, žiadatelia, resp. relevantné strany alebo ktokoľvek iný konajúci v ich mene v súvislosti s danou transakciou je v súčasnosti obvinený pred národným súdom alebo bol počas obdobia piatich rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory usvedčený pred národným súdom alebo bol subjektom ekvivalentných národných administratívnych opatrení pre porušenie zákonov proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov akejkoľvek krajiny,

3) existuje dôvodné podozrenie, že pri realizácii danej transakcie sa môže vyskytnúť korupcia alebo podplácanie.

„EXIMBANKA SR má právo odmietnuť čerpanie úveru resp. vyplatenie poistného plnenia v prípade, ak sa zistí, že informácie súvisiace s korupciou, podplácaním a inou protispoločenskou činnosťou poskytnuté vo Prehlásení boli  nepravdivé alebo zavádzajúce.“

V prípade právoplatného odsudzujúceho rozsudku alebo pri ekvivalentnom národnom administratívnom opatrení pre porušenie legislatívy proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov akejkoľvek krajiny počas obdobia piatich rokov, EXIMBANKA SR preverí či boli zrealizované nápravné a preventívne opatrenia.

Za účelom prijatia príslušných opatrení na zabránenie podplácania v medzinárodných obchodných transakciách štátnej podpory exportu, je EXIMBANKA SR oprávnená vo svojich obchodných podmienkach a zmluvnej dokumentácii voči klientom zabezpečiť pozastavenie schválenia žiadosti, odmietnutie poskytnutia podpory alebo odmietnutie platby alebo náhrady škody alebo žiadanie o vrátenie poskytnutých súm v závislosti od typu produktu EXIMBANKY SR.