Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Iné formy
podpory exportu

Podpora exportu je našou hlavnou misiou. Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EU a krajín OECD).

Ukrajina: export, investovaniea obnova hospodárstva

Iné formy
podpory exportu

Podpora exportu je našou hlavnou misiou. Nad rámec financovania, záruk a poistenia poskytujeme expertízu a poradenstvo pre identifikáciu príležitostí slovenských firiem v rámci ich uplatnenia na zahraničných trhoch (najmä mimo EU a krajín OECD).

Ukrajina: export, investovanie a obnova hospodárstva

EXIMBANKA SR je jediný disponibilný slovenský produkt financovania slovenského exportu na Ukrajinu

Krytie krátkodobých pohľadávok

EXIMBANKA SR už krátko po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine zaznamenala dopyt slovenských podnikateľov po krytí rizík na ukrajinské teritórium.

S cieľom uspokojiť aspoň čiastočne dopyt SK firiem po krytí rizík a na podporu tovarových tokov sme otvorili poskytovanie poistenia krátkodobých pohľadávok (do 90 dní, do celkového limitu 10 mil. EUR).

Tento limit je aktívne využívaný slovenskými exportérmi a využíva sa najmä na krytie obchodného aj politického rizika (za sprísnených podmienok).

Spolupracujeme najmä s ukrajinskými odberateľmi, s ktorými naši exportéri historický spolupracovali aj pred vojenským konfliktom a kde je vyššia požiadavka na krytie rizika. Ide predovšetkým o vývoz produkcie poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora, výrobkov z ocele, farmaceutických produktov a produktov chemického priemyslu.

Máte záujem o krytie rizík prostredníctvom krátkodobého poistenia na Ukrajinu?

Máte záujem o expandovaní na Ukrajinu? Dajte nám o tom vedieť

EXIMBANKA SR veľmi dôkladne sleduje vývoj bezpečnostnej situácie na UA už od počiatku konfliktu, rovnako však mapuje záujem a možnosti slovenských podnikateľov participovať a zároveň benefitovať zo spolupráce
s Ukrajinou.

Posilňovanie vzájomných obchodných vzťahov a čo najrozsiahlejšie zapojenie slovenského súkromného sektora a investorov do obnovy hospodárstva Ukrajiny (Build Back Better) vnímame ako dôležité momentom pre podnikateľský sektor na Slovensku.

Nielen geografická, ale aj kultúrna a historická blízkosť predurčuje Slovensko, aby bolo významným obchodným partnerom Ukrajiny

Práve Eximbanka ako štátna exportno-úverová agentúra disponuje mandátom a najvhodnejšími nástrojmi, ktoré je možné pre podporu takýchto aktivít slovenských firiem využiť.

Vaša odpoveď nám pomôže identifikovať potreby slovenských firiem
v súvislosti s Vašim prienikom na teritórium Ukrajiny, kde sa aktuálne pripravujú finančné mechanizmy aj pre slovenských podnikateľov
na zvýšenie ich konkurencieschopnosti na tomto teritóriu.

Slovenský súkromný sektor by sa mal zapájať už dnes, aby tak získal možnosť plnohodnotne participovať Najväčšími prekážkami sú však absentujúce finančné mechanizmy, vysoké riziko a nedostatočné informácie o projektoch na ukrajinskej strane.

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

Aké sú možnosti pre slovenských podnikateľov pri obnove ukrajinského hospodárstva

Záujem participovať na obnove Ukrajiny ukazujú aj spustené finančné mechanizmy pre zapájanie domáceho podnikateľského sektora aj viaceré európske aj mimoeurópske krajiny (napr. Poľsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko a ďalšie).

Práve dodávky tovarov investičného charakteru majú veľký význam pre obnove ukrajinského hospodárstva a pri budovaní obchodných partnerstiev, či už na úrovni B2B ale i B2G.

Zapájanie slovenských podnikateľov je možné už dnes, Eximbanka disponuje produktami umožňujúcimi realizovať exportérov svoje transakcie, avšak
na individuálnej báze.

Najčastejšími prekážkami je prirodzene stále vysoké riziko spojené
s vojenským konfliktom, ďalšími problémami, ktoré vnímajú najmä podnikatelia sú najmä:

Nedostatok lokálnych partnerov a partnerov z tretích krajín

Stav finančného a podnikateľského prostredia

Problém financovania jednotlivých projektov, či nedostatok informácií o nich,

Či vysoká miera korupcie (ktorá bola silne prítomná na tomto teritóriu aj pred vypuknutím konfliktu)

Vysoká konkurencia z ostatných krajín a ďalšie.

V rámci EÚ sa pripravujú finančné a záručné schémy pre finančné inštitúcie, ktoré tak môžu zabezpečiť väčšie krytie, ako by bežne ponúkali (vzhľadom na vysoké riziko). Tieto nástroje budú k dispozícií aj pre slovenské podniky. Aj keď ide o financovanie dlhodobého charakteru, je možné predpokladať znižujúci sa rizikový profil transakcií vzhľadom na rozsiahlu, koordinovanú a koncentrovanú podporu Ukrajiny.

Ukraine facility – nástroj pre obnovu krajinského hospodárstva

Európska komisia navrhla nový nástroj pre Ukrajinu „Ukraine Facility“ (UF) vo výške 50 mld. Eur.

Cieľom ukrajinského investičného rámca, ktorý je II. pilierom „Ukraine Facility“ bude pritiahnuť a zmobilizovať verejné a súkromné investície
až do výšky ďalších 50 mld.eur.

Základné parametre schémy pre podporu transakcií na UA:

Forma poskytovania

Pprostredníctvom záruk a zmiešaného
(tzv. blendového) financovania na obnovu
a rekonštrukciu Ukrajiny, prostredníctvom poistenia politického rizika a de-riskingu.

Oprávnenými implementátormi

Finančné spoločnosti, (výhradne
Pillar Assesment certifikované inštitúcie) akou je Eximbanka

Zloženie nástroja

1/3 granty, 2/3 úvery

Rozpočet

8,5 mld. EUR záruky – portfóliové/projektové (+ 1,5 mld. EUR pre blending

Časové hľadisko

Otvorenie investičného fondu UA Investment network na nové projekty – 1 kvartál 2024, implementácia programov v priebehu roka 2025

Sektorové priority

Kritická infraštruktúra – najmä energetika, sociálna infraštruktúra, výstavba
a modernizácia hospodárstva

Potenciál pre slovenské podniky: najmä pre podniky pôsobiace v B2G segmente, vhodné aj pre investorov a firmy pôsobiace v oblastiach, ktoré pokrývajú kľúčové priority Ukrajiny. V prípade Vášho záujmu nám dajte vedieť Vaše priority prostredníctvom krátkeho prieskumu

Záručná schémy EIF pre malé a stredné podnik (EIF Export Credit Pilot)

Ďalší dostupným nástrojom je iniciatíva European Investment Fund (EIB), dcérskej spoločnosti EIB, určená len pre transakcie malých a stredných podnikov

Forma

Záručný nástroj pre transakcie na Ukrajinu do výšky približne 10 mil eur

Sektorové priority – zatiaľ konkrétne nedefinované

avšak je dobré sa orientovať najmä
na kritickú infraštruktúru a obnovu (vid sektorové priority v rámci „Ukraine Facility“)

Oprávnení prijímatelia: malé a stredné podniky:

Pre firmy sú výhodou najmä znížené požiadavky na zabezpečenie pre banky, predĺžená splatnosť úverov a dostupnosť aj pre ťažšie financovateľnejšie firmy (prakticky vhodné aj pre startupy).

Rozpočet

predbežne vyčlenených 300 mil. EUR
pre všetky záruky (čerpanie bude riešené systémom prvá berie).

Časové hľadisko

Výzva na predkladanie projektov (cca 2-3 kvartál 2024), vyhodnotenie úspešných projektov/portfólií (cca 3 – kvartál 2024), upisovanie cca 1-2 kvartál 2025

Potenciál pre slovenské podniky

najmä pre podniky pôsobiace v B2G segmente, vhodné aj pre investorov a firmy pôsobiace v oblastiach, ktoré pokrývajú kľúčové priority Ukrajiny. V prípade Vášho záujmu nám dajte vedieť Vaše priority prostredníctvom krátkeho prieskumu

Sme tu pre vás

Kontaktujte nás

Po odoslaní formulára Vás následne
bude kontaktovať náš pracovník/čka* Pri anonymnom podaní podnetu, prosím, nezadávajte svoje kontaktné údaje v časti „Vyplňte nasledovné údaje“.

Prihláste sa
na odber noviniek