Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

Regulácia štátnej podpory exportu

Regulácia štátnej podpory exportu. Eximbanka poskytuje podporu pre exportné aktivity slovenských exportérov v súlade s medzinárodnými pravidlami pre oblasť štátom podporovaných exportných úverov. Pilierom medzinárodného regulačného rámca je Dohoda o pravidlách pre štátom podporované exportné úvery (Konsenzus OECD). Eximbanka v rámci svojho mandátu aktívne participuje na procese tvorby, či zmien medzinárodných pravidiel na pôde pracovných skupín OECD a EÚ.

Udržateľnosť portfólia

Eximbanka pri realizácii aktivít štátnej podpory exportu kladie dôraz na ich súlad s hodnotami spoločenskej zodpovednosti a dlhodobej udržateľnosti. Každá potenciálne podporená transakcia preto podlieha procesu komplexného posúdenia z pohľadu potenciálnych dopadov na životné, sociálne prostredie a ľudské práva (Základná informácia k hodnoteniu vplyvov vývozu a investícií na životné prostredie a ľudské práva – Eximbanka.sk)  v lokalite konečného určenia vývozu. Eximbanka v rámci svojich aktivít dôsledne uplatňuje aj ustanovenia národného a medzinárodného legislatívneho rámca pre boj proti korupcii a podplácaniu (Boj proti korupcii a podplácaniu – Eximbanka.sk) v medzinárodnom obchode. Každá transakcia v Eximbanke je preto pred poskytnutím podpory predmetom posúdenia rizík súvisiacich s potenciálnym zapojením podplácania v ktorejkoľvek fáze realizácie exportného kontraktu.