Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11
Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

Regulácia štátnej podpory exportu

V súlade s medzinárodnými pravidlami pre oblasť štátom podporovaných exportných úverov, poskytuje Eximbanka podporu pre exportné aktivity slovenských firiem. Pilierom medzinárodného regulačného rámca je Dohoda o pravidlách pre štátom podporované exportné úvery (Konsenzus OECD). Eximbanka v rámci svojho mandátu aktívne participuje na procese tvorby a zmien medzinárodných pravidiel na pôde pracovných skupín OECD a EÚ.

Udržateľnosť portfólia

Pri realizácii aktivít štátnej podpory exportu kladieme dôraz na ich súlad s hodnotami spoločenskej zodpovednosti a dlhodobej udržateľnosti. Každá potenciálne podporená transakcia preto podlieha procesu komplexného posúdenia z pohľadu potenciálnych dopadov na životné, sociálne prostredie a ľudské práva (Základná informácia k hodnoteniu vplyvov vývozu a investícií na životné prostredie a ľudské práva – Eximbanka.sk) v lokalite konečného určenia vývozu. V rámci svojich aktivít dôsledne uplatňujeme aj ustanovenia národného a medzinárodného legislatívneho rámca pre boj proti korupcii a podplácaniu (Boj proti korupcii a podplácaniu – Eximbanka.sk) v medzinárodnom obchode. Každá transakcia v Eximbanke je pred poskytnutím podpory predmetom posúdenia aj týchto možných rizík v ktorejkoľvek fáze realizácie exportného kontraktu.