Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Zákon 211/2000 o slobodnom prístup k informáciám

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií); platnom znení (ďalej len „Zákon“)


Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (§ 5 ods. 1 písm. a) Zákona)

Spôsob zriadenia povinnej osoby

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (skrátene EXIMBANKA SR) so sídlom Grösslingová 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 722 959, IČ DPH: SK2020990796 je právnickou osobou zriadenou zákonom č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 651/B.

Právomoci povinnej osoby

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.

 1. Financovanie vývozných úverov;
 2. Financovanie dovozných úverov;
 3. Poisťovanie vývozných úverov;
 4. Zaisťovanie vývozných úverov;
 5. Poskytovanie záruk;
 6. Ďalšie činnosti.

Popis organizačnej štruktúry  

Orgánmi EXIMBANKY SR sú:

 1. Rada banky – je štatutárnym orgánom EXIMABANKY SR; Rada banky má 5 členov (generálny riaditeľ, traja námestníci a ďalší člen, ktorý nie je zamestnancom EXIMBANKY SR); v mene EXIMBANKY je oprávnený podpisovať generálny riaditeľ a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti generálneho riaditeľa je oprávnený podpisovať poverený námestník generálneho riaditeľa a člen Rady banky;
 2. Generálny riaditeľ – je predsedom Rady banky a zastupuje EXIMBANKU SR navonok;
 3. Dozorná rada – je najvyšším kontrolným orgánom EXIMBANKY SR, ktorý dohliada na výkon jej činnosti; Dozorná rada má 7 členov.

EXIMBANKA SR sa člení na útvary priamo riadené generálnym riaditeľom a divízie.

Organizačné útvary priamo riadené generálnym riaditeľom a divízie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti EXIMBANKY SR.

Organizačné útvary priamo riadené generálnym riaditeľom a divízie sa členia na odbory alebo iný na ich úroveň postavený organizačný útvar.

Organizačný poriadok a jeho zmeny schvaľuje Rada banky. 


Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (§ 5 ods. 1 písm. b) Zákona)

 • Žiadosť o poskytnutie informácie je žiadateľ oprávnený podať:
  1. písomne alebo
  2. ústne.
 • Žiadosti o sprístupnenie informácií je žiadateľ oprávnený podať:
  1. osobne v podateľni EXIMBANKY SR, Grösslingová 1, Bratislava 1 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.);
  2. telefonicky na č. 02/59 39 83 03 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod do 14:00 hod);
  3. poštou na adrese: EXIMBANKA SR, Grösslingová 1, 811 09 Bratislava 1;
  4. faxom na č. 02/52 93 16 24;
  5. na e-mailovú adresu info@eximbanka.sk;


Vzor písomnej žiadosti o poskytnutie informácie

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií musí mať predpísané náležitosti stanovené Zákonom, a to:
  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. kto ju podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu na doručovanie alebo sídlo,
  3. ktorých informácií sa žiadosť týka,
  4. aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
 • Informácie EXIMBANKA SR sprístupní:
  1. ústne,
  2. nahliadnutím do spisu (vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis),
  3. odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
  4. sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
  5. telefonicky,
  6. faxom,
  7. poštou, alebo
  8. elektronickou poštou.


Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (§ 5 ods. 1 písm. d) Zákona)

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví EXIMBANKA SR bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadostí a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
 • Lehotu na sprístupnenie informácie môže EXIMBANKA predĺžiť najviac o 8 pracovných dní (alebo o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme), a to najmä z nasledovných závažných dôvodov:
  1. vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo EXIMBANKY SR vybavujúcej žiadosť,
  2. vyhľadávanie, zber alebo spracovanie väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  3. preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty,
  4. vyžiadanie si súhlasu na sprístupnenie informácie od osoby oprávnenej udeliť súhlas na sprístupnenie informácie podľa Zákona.


Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (§ 5 ods. 1 písm. c) Zákona)

 • Proti rozhodnutiu EXIMBANKY SR o odmietnutí požadovanej informácie môže žiadateľ podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie žiadateľ podáva EXIMBANKE SR.
 • Odvolanie možno podať:
  1. poštou na adrese: EXIMBANKA SR, Grösslingová 1, 811 09 Bratislava 1;
  2. osobne v podateľni EXIMBANKY SR, Grösslingová 1, Bratislava 1 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.);
  3. telefonicky na č. 02/59 39 83 03 (v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.);
  4. faxom na č. 02/52 93 16 24;
  5. na e-mailovú adresu info@eximbanka.sk;
 • Odvolací orgán rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
 • Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu v celom rozsahu a má požadovanú informáciu k dispozícii, sprístupnením požadovanej informácie zmení rozhodnutie EXIMBANKY SR, voči ktorému bolo odvolanie podané.
 • Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.


Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií (§ 5 ods. 1 písm. f) Zákona)

 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša EXIMBANKA SR.
 • Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sa sprístupňujú bezplatne.
 • Bezplatne sa môžu sprístupniť informácie, ktorých súhrnné náklady neprekročia výšku 6,65 EUR bez DPH.
 • Od úhrady nákladov sú oslobodené osoby, ktoré pri podaní žiadosti predložia kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu.
 • Žiadateľ uhradí náklady EXIMBANKY SR pred poskytnutím informácie:
  1. poštovou poukážkou,
  2. bezhotovostným prevodom na účet EXIMBANKY SR,
  3. v hotovosti do pokladne EXIMBANKY SR
 • EXIMBANKA SR je oprávnená zaplatenie úhrady odpustiť. Úhrady sú príjmami EXIMBANKY SR.


Sadzobník úhrad nákladov

Sadzobník úhrad za náklady pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
1.Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie:

a. jedna strana informácie formátu A40,04 €

b. obojstranná informácia formátu A40,06 €

c.jedna strana informácie formátu A30,08 €

d. obojstranná informácia formátu A3 0,12 €
2.CD ROM slim printable0,50 €
3. DVD ROM printable0,80 €
4. Obálka:

a. formát A60,06 €

b. formát A50,09 €

c. formát A40,16 €
5. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

K cenám uvedeným v bodoch 1. – 4. sa pripočíta DPH.


Prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe (§ 5 ods. 1 písm. e) Zákona)

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení;
 • Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v platnom znení;
 • Zákon č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.