Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EU Global Gateway: Príležitosť pre slovenských podnikateľov

Pozývame Vás na podujatie (EU Global Gateway: Príležitosť pre slovenských podnikateľov) zamerané na podporu zapojenia slovenských podnikateľov do implementácie Global Gateway – novej stratégie EÚ pre podporu rozvojových projektov po celom svete v oblasti udržateľnej energetiky, dopravy, digitálnej infraštruktúry, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu.

Podujatie je organizované EXIMBANKOU SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Európskou komisiou za účasti predstaviteľov Vlády SR a vysokých predstaviteľov Európskej komisie.

Cieľom podujatia je priblížiť slovenským podnikateľom nielen príležitosti, ktoré stratégia Global Gateway ponúka, no predovšetkým konkrétne možnosti ako sa do implementácie stratégie môžu zapojiť. Interaktívne workshopy a následný networking sú jedinečnou možnosťou pre nadviazanie priameho kontaktu medzi podnikateľmi, predstaviteľmi ministerstiev, EXIMBANKY SR, štátnych agentúr a Európskej komisie.

Podujatie sa uskutoční 6. júna 2024 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na Hlbokej ceste 2 v Bratislave.

Agenda | Agenda:

8:30      Registrácia | Registration

9:30      Uvítacie príhovory | Welcome Address

Rečníci/Speakers:

Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/Minister of Foreign and European Affaires of SR

Kamil Šaško, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR/State Secretary, Ministry of Economy of SR (TBC)

Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKY SR/CEO and Chairman of the Bank Board of EXIMBANKA SR

9:45      Hlavný príhovor | Key Note Address

Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda Európskej komisie/Executive Vice President of European Commission

Téma/Topic:

Global Gateway ako nástroj presadzovania základných hodnôt EÚ prispievajúci ku globálnej prepojenosti, udržateľnej energetickej transformácii a rozvoju./Global Gateway as a promoter of EU core values and its contribution to global connectivity, sustainable energy transition, and development worldwide.

10:00    Panel –  Zapájania menších krajín EÚ a ich podnikateľov do Global Gateway/Participation of Small EU Member States and Businesses in the Global Gateway

Rečníci/Speakers:

Rastislav Chovanec, štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/State Secretary, Minister of Foreign and European Affaires of SR

Kamil Šaško, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR/State Secretary, Ministry of Economy of SR (TBC)

Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKY SR/CEO and Chairman of the Bank Board of EXIMBANKA SR

Koen Doens, generálny riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá  Európska komisia/Director General, Directorate General for International Partnerships, European Commission (TBC)

Téma/Topic:

Perspektívy dôležitosti zapájania menších členských štátov EÚ a podnikateľov do rozvojových iniciatív EÚ, predovšetkým Global Gateway. / Perspectives on the Importance of Involvement of Smaller EU Member States and Businesses in EU Development Initiatives, particularly the Global Gateway

10:45    Prestávka | Break

11:00    Workshop pre podnikateľov – Konkrétne príležitosti pre zapojenie do Global Gateway/

Workshop for Business Community – Concrete Opportunities to Take Part in the Global Gateway

Rečníci/Speakers:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné partnerstvá/ European Commission, Directorate-General for International Partnerships

EXIMBANKA SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/ Ministry of Foreign and European Affaires of Slovak Republic

Zástupca podnikateľov |Business Representative

Zástupca zahraničnej implementačnej agentúry/Implementation Agency Representative from Abroad (TBC)

Téma/Topic:

Predstaviť podnikateľom rozvojové programy EU, predovšetkým Global Gateway, s dôrazom na konkrétne možnosti zapojenia podnikateľov a podpory zo strany EÚ a štátu/Introduction of EU development initiatives, in particular Global Gateway, with emphasis on concrete possibilities of participation of businesses and support from side of the EU and Government

12:30    Networkingový obed |Networking Lunch

14:00    Koniec podujatia | Conclusion of the Event

 

Podujatie je určené pre firmy s exportným potenciálom. Účasť je bezplatná.

Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku so simultánnym prekladom do anglického jazyka.

Z dôvodu obmedzenej kapacity si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.

Parkovanie: z dôvodu obmedzeného parkovania v blízkosti MZVEZ, prosím využite priľahlé parkoviská.

Registrácia: z dôvodu zvýšených bezpečnostných opatrení pri vstupe do budovy MZVEZ, prosím vyhraďte si na registráciu cca 10 minút. Registráciu otvárame už o 8,30 h.

V prípade záujmu o účasť na podujatí, prosím vyplňte registračný formulár, do 24. 5.2024

V rámci registrácie Vás prosíme, o vyplnenie nasledovného formulára, ktorý nám pomôže pri identifikácii relevantných príležitostí pre slovenské podniky v rámci zapojenia sa do programu Global Gateway Europe.

Vopred ďakujeme.

Registračný formulár: