Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Budúci ekonómovia hľadali odpovede na aktuálne výzvy v medzinárodnom obchode a slovenskom exporte

Potenciál exportných príležitostí na najbližšie 3 roky, dopad sankc voči Rusku a Bielorusku na slovenský export, prepájanie a úloha ekonomickej diplomacie v praxi, či financovanie malých modulárnych reaktorov. To boli témy semestrálnych prác, ktoré tento týždeň obhajovali študenti Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci predmetu Podnikanie v praxi 1 – EXIMBANKA SR.  

Som nesmierne rada, že sa nám v oblasti medzinárodného podnikania podarilo prepojiť teóriu s praxou a hlbšie ju implementovať do vzdelávacieho procesu na univerzite. Bola som očarená zanietenosťou, s akou tímy prezentovali svoje projekty, nad ich tímovou spoluprácou a vynaliezavosťou pri spracovávaní tak náročnej problematiky, ktorá by sa dala prirovnať až k témam dizertačných prác. Študenti si s tým však poradili, svojským jazykom opísali zložité ekonomické situácie a ponúkli nové možnosti ich riešenia. Vidieť ich spokojné tváre z dosiahnutého úspechu na jednej strane a uznanie na strane Eximbanky sú tie momenty, kedy si poviete, že stojí za to pokračovať ďalej,“ uviedla doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD., vedúca Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Budúci ekonómovia v rámci obhajoby prác zhodnotili, že najväčší potenciál pre slovenský vývoz vidia v odvetviach kybernetickej bezpečnosti, obnoviteľných zdrojov energie, umelej inteligencie, telemedicíny či obrany. Veľký potenciál pre slovenských exportérov má podľa nich India, ktorá si ešte pamätá československú produkciu, predovšetkým zo sektora ťažkého strojárstva a obranného priemyslu. V rámci ekonomickej diplomacie ich zaujali kroky, ktoré v tejto oblasti robí Rakúsko a Česká republika. Študenti tiež prišli k záveru, že sankcie EÚ voči Rusku a Bielorusku mali  následky aj na slovenské firmy a ich zamestnancov. Malé modulárne reaktory môžu byť z dôvodu ich flexibility, nižších investičných nákladov a rýchlejšej implementácie podľa budúcich ekonómov riešením budúcnosti.

Bolo veľmi zaujímavé vidieť pohľad na svet a aktuálne problémy očami mladej generácie. Ukázali nám, kde vidia budúcnosť technológií a kam sa podľa nich posunie svet o pár rokov a naznačili nám ako krajine aj slabé miesta. Sú to hlavne kvalitné a chýbajúce dáta, bez ktorých sa nepohneme ďalej a s ktorými stále nevieme efektívne pracovať a vyhodnocovať ich. A čo vo mne zanechalo najväčší dojem? Bola to obrovská chuť niečo dokázať, zmeniť a neskutočný hlad po informáciách. Mal som z toho naozaj dobrý pocit a môžem po tom všetkom povedať – malo to zmysel,“ zdôraznil Ing. Dušan Pukač, odborný garant predmetu a bývalý riaditeľ odboru poistenia Eximbanky.

Ako na záver dodal Ing. Milan Horváth, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky „Budúcim ekonómom som sa v rámci spätnej väzby snažil dať k jednotlivým témam aj historický kontext. S tým penzom informácií a poznatkov, ktoré počas semestra získali sa stali partnermi do odborných diskusií, čoskoro schopní navrhnúť relevantné riešenia komplexných tém. Vítam preto, že naša vzájomná a intenzívna spolupráca s akademickou obcou bude pokračovať aj v budúcnosti.“.

O predmete Podnikanie v praxi 1 – EXIMBANKA SR

Študenti počas semestra objavujú čaro zahraničného obchodu z pohľadu financovania a poistenia exportu, ekonomickej diplomacie a podpory rozvojových projektov. Naučia sa, ako funguje podnikanie v kontexte expozície na zahraničné trhy a čo musia firmy vedieť, keď chcú svoje tovary alebo služby vyvážať. Zistia tiež ako sa zorientovať v rizikovosti jednotlivých krajín a v možnostiach, aké poskytujú podnikateľom a modelujú si rôzne exportné prípady. Eximbanka podporuje slovenských exportérov prostredníctvom bankových a poisťovacích produktov a poskytovania záruk. 

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:    Martina Vráblik Solčányiová

                                    hovorkyňa

                                    EXIMBANKA SR

Odbor komunikácie a marketingu

Tel.: +421 903 542 072

                                    vrablik@eximbanka.sk

                                    www.eximbanka.sk