Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Slovenskí podnikatelia majú príležitosť zapojiť sa do projektov v rozvojových krajinách

Možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do rozvojových projektov boli témou dnešného medzinárodného podujatia EÚ Global Gateway, ktoré sa konalo v Bratislave za účasti Maroša Šefčovica, výkonného podpredsedu Európskej komisie, Juraja Blanára, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Denisy Sakovej, podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR, Rastislava Podhorca, generálneho riaditeľa a člena Rady banky Eximbanky, expertov z medzinárodných a národných inštitúcií a desiatok zástupov podnikateľského sektora. Cieľom stratégie EÚ Global Gateway je mobilizovať investície vo výške viac ako 300 miliárd eur prostredníctvom prístupu „Tím Európa“, v rámci ktorého sa spájajú inštitúcie EÚ, členské štáty a ich finančné a rozvojové inštitúcie, vrátane Slovenska.

Stratégia EÚ Global Gateway slúži na podporu a posilnenie čistej a bezpečnej infraštruktúry v energetickom a dopravnom sektore a na posilnenie systémov zdravotníctva, vzdelávania, výskumu a digitalizácie po celom svete.

.Posledné roky čelíme naliehavým globálnym výzvam, a práve táto iniciatíva EÚ má prispieť k zvýšeniu a posilneniu našej konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávateľských reťazcov v boji proti klimatickým zmenám, energetickej bezpečnosti, prechodu na zelené technológie či zlepšeniu systémov zdravotnej starostlivosti.“ uviedol Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda Európskej komisie.

Ako doplnil šéf slovenskej diplomacie, Slovensko pokračuje od svojho vzniku v podpore rozvojových krajín: „Sme už 20 rokov členmi Európskej únie. Slovensko je úspešným príbehom a sme súčasťou európskej rodiny, čím sme sa automaticky pripojili do európskych politík oficiálnej rozvojovej spolupráce a prostredníctvom rôznych finančných mechanizmov. Do bilaterálnych a multilaterálnych projektov sme doteraz prispeli takmer dvomi miliardami eur. Stratégia Global Gateway obsahuje nové komplexné a kreatívne riešenia v prístupoch Európskej únie. Sú zamerané na napĺňanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja ako jedného zo základných politických strategických cieľov Únie. Chceme byť pri tejto pomoci aktívni. Uvedomujeme si zároveň, že to je nástroj ako riešiť aj migračnú krízu a naše intervencie môžu rovnako pomôcť riešiť nelichotivú situáciu v mnohých tretích krajinách,“ dodal Juraj Blanár, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

EÚ Global Gateway je príspevkom EÚ k zmierňovaniu celosvetového nedostatku investícií a zároveň má slúžiť ako podporný nástroj geopolitickej konkurencie (najmä Číny a USA). Stratégia je do veľkej miery prepojená s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov a je v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj ako aj s Parížskou dohodou o zmene klímy. EÚ Glogal Gateway teda predstavuje synergiu medzi napĺňaním rozvojových cieľov EÚ a posilňovaním konkurencieschopnosti EÚ spoločností na trhoch tretích krajín.

Považujem za nesmierne dôležité, aby slovenské spoločnosti našli svoje miesto v transformujúcom sa hospodárstve. Rovnako som presvedčená, že slovenské firmy sa budú vedieť účinne zapojiť do programov, ktorými chce Európska únia demonštrovať svoju pomoc, ale aj geopolitickú prítomnosť v regiónoch celého sveta,“ vyzdvihla Denisa Saková, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR.

Eximbanka je pripravená poskytnúť slovenským podnikateľom možnosti financovania na podporu ich zapojenia do „flaghship“ – vlajkových projektov prostredníctvom svojho produktového portfólia. Už v tomto momente môžem z predbežných výsledkov nášho monitorovania, a tiež z dopytu exportérov skonštatovať, že nenasýtené trhy Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky sa dostávajú čoraz viac do hľadáčika slovenských exportérov. Eximbanka je samozrejme pripravená ich životaschopné projekty podporiť. Implementácia stratégie je síce vo svojich začiatkoch, ale verím, že v dohľadnom horizonte zaznamenáme úspešné zapojenie slovenských exportérov do EÚ Global Gateway,uzavrel Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ a člen Rady banky Eximbanky.

Global Gateway sa zavádza v rámci prístupu „Tím Európa“ s Európskou komisiou, Európskou, členskými štátmi EÚ, ako aj s finančnými inštitúciami, súkromným sektorom a inými mimovládnymi organizáciami. Tento prístup má podporiť implementáciu, mobilizáciu zodpovedných politických štruktúr, ale zároveň má integrovať aj technické odborné znalosti a potrebné finančné zdroje v čo najväčšom meradleAgendu EÚ Global Gateway na Slovensku zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako koordinátor a Eximbanka a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ako implementačné agentúry.

Aké príležitosti poskytuje EÚ Global Gateway slovenským firmám?

  • Možnosť uplatniť sa na rozvojových trhoch s využitím podpory zo spoločných rozpočtových zdrojov EÚ.
  • Potenciál uspieť vo svetovej konkurencii, získať nové partnerstvá a zapojiť sa napríklad formou subdodávok a tiež priestor dostať sa na vzdialené a ťažko dostupné teritóriá.
  • Možnosť získať štruktúrovanú podporu a realizovať sa v rámci udržateľných projektov v rozvojových krajinách.
  • Možnosť využiť kombinovanú podporu prostredníctvom štandardného portfólia Eximbanky, s využitím podporných nástrojov EÚ, aktívnej podpory ekonomických diplomatov MZVEZ SR s lokálnymi partnermi priamo vo vybraných teritóriách a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v oblasti rozvojovej spolupráce.

Aktuálne informácie o EÚ Global Gateway.

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk