Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Slovenský export v popredí budovania silnej národnej značky Made in Slovakia

Eximbanka, ako jediná verejná inštitúcia na podporu exportu, bola dnes súčasťou diskusií na najvyššej úrovni o vytváraní pozitívnej a rozpoznateľnej reputácie krajiny International Masterclass COMPETITIVE IDENTITY. Experti z rôznych krajín a zástupcovia verejných i komerčných inštitúcií sa zhodli, že je potrebné a nevyhnutné posilniť strategické riadenie imidžu krajiny s cieľom ukotviť Slovensko ako atraktívnu značku na medzinárodnom poli, s jasnou a dlhodobou stratégiou svojej pozície.

Presah aktivít Eximbanky, ktorá počas svojho takmer 30-ročného pôsobenia na trhu s viac ako 55 mld. eur podporeného exportu do viac ako 100 krajín, je s mandátom podporovať slovenské spoločnosti presadiť sa na zahraničných trhoch nespochybniteľný. Export patrí podľa autorov konferencie  k základným prvkom hexagónu budovania národnej identity. Tá bola vedená pod hlavičkou Simona Anholta, popredne  uznávaného medzinárodného odborníka na imidž krajín, miest a regiónov, ktorý je navyše priekopníkom v meraní indexu národných značiek a tvorcom indexov Good Country Index a Anholt-Ipsos Nation Brands Index.

Slovensko je považované za exportnú veľmoc najmä z pohľadu veľkosti exportu voči HDP krajiny. Našim rozhodovaním o podpore financovania, či poistenia máme zásadný vplyv na profiláciu exportu. A aj keď sa snažíme pomôcť slovenským firmám presadiť sa v zahraničí, stále sa stretávam s tým, že o Slovensku sa málo vie (alebo vôbec) resp. si ho spájajú so značkou „Made in Czechoslovakia“. Navyše pridaná hodnota krajiny na exporte je pomerne nízka, keďže sa väčšina nášho exportu viaže na sektory z oblasti výroby s nízkym podielom výskumu a vývoja,“ uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ a predseda Rady banky Eximbanky.

Fenomén krajiny pôvodu ovplyvňuje aj úspech slovenských firiem exportujúcich do zahraničia. Je potrebné zameriavať sa na oblasti, ktoré majú široký presah na ekonomiku, s perspektívnou budúcnosťou. Aj keď prím v exporte hrá tovar,  podiel služieb na vývoze globálne rastie, nakoľko sa čoraz  viac druhov tovaru viaže na služby  a to najmä v automobilovom, telekomunikačnom, finančnom, či  konzultačnom sektore.

Keď zohľadním všetky parametre a množstvo rozhovorov s partnermi z rôznych krajín, ktoré som absolvoval, východisko vidím v energetike – konkrétne jadrovej. Alternatívne zdroje energie sú nestabilné, majú výkyvy v dodávkach a sú výrazné závislé na vonkajších vplyvoch. Oproti tomu je jadro ako perpetum mobile s čistou energiou, stabilným a vysokým výkonnom. Slovensko má navyše v tejto oblasti dlhoročné  know-how a jadro využíva na produkciu väčšiny elektrickej energie (59%). Vývoj, či výstavba jadrových prevádzok na seba viaže vznik nových, odborných pracovných miest a dodávateľských reťazcov s vysokou pridanou hodnotou a  perspektívou udržateľnej a bezpečnej budúcnosti s významným exportným potenciálom. Je preto najvyšší čas posilniť reputáciu našej krajiny  s pozitívnym obrazom „Made in Slovakia,“ uzavrel Rastislav Podhorec.

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk