Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Povzbudzujú malé a stredné podniky, keď chcú odštartovať biznis v zahraničí

Nestabilné a skokové ceny energií, daňové a odvodové zaťaženie či vysoká miera inflácie. To všetko vlani označili malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku za zásadné prekážky, ktoré majú vplyv na ich podnikanie. Potvrdil to prieskum Slovak Business Agency. V Správe o stave malého a stredného podnikania SR v roku 2022 podnikatelia za jednu z významných prekážok pri svojom fungovaní a ďalšom raste označili aj nestabilitu a nejednoznačnosť zákonov a právnych predpisov. Skvalitnenie podnikateľského prostredia považuje väčšina oslovených za prioritné.

Práve malé a stredné podniky tvoria väčšinu podnikateľských subjektov v slovenskom hospodárstve, sú jeho hybnou silou v celkovej zamestnanosti a podpore rozvoja ekonomiky.

Podpora exportu

Napriek globálnym i lokálnym prekážkam zaznamenali malé a stredné podniky viacero ekonomických ukazovateľov, ktoré sa vyvíjali pozitívne. Podiel MSP na celkovom vývoze tvorí 29,5 percenta. V roku 2022 vývoz v tomto segmente výrazne rástol, s najväčšou dynamikou v oblasti exportu stredných podnikov.

Podpora MSP pri exporte si vyžaduje hľadanie vhodného riešenia s individuálnym prístupom. Možnosti podpory sa vďaka elektronizácii a postupnému prechodu na on-line riešenia výrazne zrýchlili. „Skúsenosti z posledných mesiacov nám ukazujú, že klienta dokážeme obslúžiť rýchlejšie, a to aj v porovnaní s niektorými procesmi komerčných bánk. Podnikatelia oceňujú, že sme tu pre nich a dokážeme im poskytnúť riešenia na mieru. Všetko tak môžu mať pod jednou strechou, či už je to poistenie, alebo financovanie, prípadne kombinácia produktov,“ uvádza riaditeľ odboru poistenia EXIMBANKY SR Dušan Pukač.

Najčastejšie svoje produkty a služby vyvážajú MSP do členských krajín Európskej únie (EÚ), čo uľahčujú podmienky jednotného trhu. Podiel ich exportu mimo krajín EÚ je na úrovni 13,3 percenta. Tomu, aby sa zvýšil podiel vývozu týchto podnikov, by pomohlo práve zlepšenie podnikateľského prostredia či zvýšenie konkurencie.

Tieto kroky dokáže podporiť štát, ak sústredí väčšiu pozornosť na ekonomickú diplomaciu, úlohu zastupiteľských úradov, podnikateľské misie a obchodné návštevy na najvyššej úrovni. Práve kombinácia týchto faktorov dokáže podnikateľom otvárať dvere aj za hranicami Slovenska.

Silný partner, viac možností

Slovenskí podnikatelia dostatočne nevyužívajú potenciál, ktorý im ponúka pôsobenie na zahraničných trhoch. Viac ako tri štvrtiny oslovených MSP svoje služby a produkty do cudziny neexportuje. Potvrdil to prieskum s názvom Rozvojová pomoc a MSP z júla 2023.

Preniknúť na zahraničné trhy môžu podnikateľskému prostrediu pomôcť z hľadiska strednodobej rozvojovej pomoci aj rôzne zastupiteľské miesta s využitím súkromných zdrojov. Na Slovensku je to takzvaný Private Sector Liaison Officer (PSLO). Cieľom je spájať slovenských podnikateľov s medzinárodnými finančnými inštitúciami a zabezpečiť financovanie ich investičných projektov v rozvojových krajinách.

Z hľadiska nových obchodných príležitostí je pre slovenských malých a stredných podnikateľov čoraz lákavejší západný Balkán (40,1 percenta). Nasledujú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu (17,2 percenta), Ázie (12,6 percenta) a Afriky (4,8 percenta). Bezpečnú podnikateľskú aktivitu a vyššiu konkurencieschopnosť v týchto lokalitách môžu získať aj vďaka vývoznému úveru z EXIMBANKY SR. V porovnaní s komerčnými riešeniami ponúka výhodnejšie podmienky, napríklad príspevok na splatenie časti úveru, nižšie úrokové sadzby či predĺženú splatnosť.

Menšie podniky s výhodami pre veľkých

Produkty, ktoré ponúka EXIMBANKA SR pri vývoze, sú dostupné pre všetky typy podnikov vrátane mikropodnikov aj veľkých korporácií. Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo komerčné banky niektoré produkty ponúkajú len veľkým podnikom, vzhľadom na ich obrat a históriu EXIMBANKA SR tieto možnosti rozširuje aj pre MSP. Napríklad v podobe predexportného úveru, keď si môžu v súvislosti so zahraničným kontraktom financovať prevádzkové náklady. „Vo všeobecnosti môže vzniknúť dojem, že financujeme len veľké kontrakty. No nie je to tak. Mnoho našich klientov funguje s odberateľmi na báze pravidelných objednávok, ktoré sú rovnako z našej strany akceptované. Podľa objemu objednávok vieme nastaviť prevádzkové financovanie presne podľa potrieb konkrétnej spoločnosti,“ uvádza riaditeľka odboru financovania EXIMBANKY SR Tatiana Harmady.

Slovenským exportérom poskytuje EXIMBANKA SR aj financovanie investícií do technologického zariadenia, pričom jeho výška môže byť až do 85 percent obstarávacej ceny (bez DPH). „Pri tomto produkte môžeme pokryť aj investíciu do infraštruktúry, ktorú je potrebné upraviť alebo vybudovať v súvislosti s nakupovanou technológiou. Splatnosť úveru môžeme nastaviť až na sedem rokov, pričom klient má možnosť využiť takzvaný odklad splátok, kým technológia začne produkovať, zvyčajne do šesť mesiacov,“ dopĺňa riaditeľka T. Harmady.

Mnoho slovenských firiem využíva aj nenávratné finančné príspevky poskytované cez rôzne výzvy pri nákupe technológie. „V takýchto prípadoch poskytujeme podnikateľom preklenovací úver na nákup technológie. Nenávratný finančný príspevok je následne použitý ako čiastočná splátka úveru. Zvyšok potom klient štandardne spláca v zmysle dohodnutého splátkového kalendára,“ vysvetľuje riaditeľka odboru financovania EXIMBANKY SR.

Správny partner pre MSP
EXIMBANKA SR malým a stredným podnikom ponúka možnosti, ako si preveriť obchodných partnerov, financovať export a otvoriť sa príležitostiam na nových trhoch.

Zahraniční odberatelia v kontraktoch so slovenskými exportérmi bežne požadujú bankové záruky. Ako potvrdzujú odborníci z EXIMBANKY SR, stretávajú sa aj s prípadmi, keď je v rámci jedného kontraktu požiadavka na niekoľko bankových záruk. „Vtedy zvyčajne ručíme bankovou zárukou za akontačnú platbu. Nasleduje banková záruka za dobré uskutočnenie kontraktu až po bankovú záruku za záručnú lehotu alebo za zádržné. V prípade potreby môžeme klientovi ponúknuť komplexný balík k projektu a bankovým zárukám, pridávame aj predexportné financovanie,“ vysvetľuje T. Harmady.

Ďalším nástrojom na podporu exportu slovenských malých a stredných podnikov sú aj výhodnejšie úvery. Tie poskytuje EXIMBANKA SR v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Úroková sadzba je oproti bežnému úveru znížená minimálne o 0,25 percenta. Podnikatelia takto financujú napríklad nákup alebo modernizáciu technológie na výrobu tovaru, ktorý následne putuje na zahraničné trhy.

Eliminovať riziká aj strach

Slovenskí podnikatelia si pri expanzii firiem niekedy kladú vlastné limity, ktoré im bránia v ďalšom rozvoji. Zatiaľ čo jedni sú veľmi odvážni, mnohí sú extrémne ustráchaní. D. Pukač odporúča eliminovať riziko overením obchodného partnera vopred. „Aký je rozdiel, keď vám nezaplatí odberateľ z vedľajšieho okresu alebo vedľajšieho štátu? Takmer žiadny. Rozdiel je iba následne vo vymáhaní a v práve. V rámci EÚ je určitá štandardizácia. Mimo EÚ to už môže byť komplikovanejšie. Riziko nezaplatenia odberateľom tak vývozcovia môžu eliminovať práve prostredníctvom poistenia pohľadávok,“ spresňuje riaditeľ odboru poistenia EXIMBANKY SR.

Za jednu z výhod poistenia vývozu tovaru a služieb pre podnikateľa D. Pukač považuje pokojný spánok. Podmienky poistenia exportu sú v EXIMBANKE SR štandardné, odzrkadľujú medzinárodné zvyklosti v zahraničnom obchode a dlhoročné skúsenosti, vďaka ktorým sa snažia nájsť riešenie pre každého exportéra. „Najpoužívanejším produktom je online poistenie malých a stredných podnikov, ktoré umožňuje vyplniť si žiadosť pohodlne cez internet 24/7,“ uzatvára riaditeľ odboru D. Pukač.

Pôvodný článok TU