Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Ustanovenia

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov: č. 282/2006 Z.z., č. 102/2007 Z.z., č. 232/2008 Z.z., č. 442/2008 Z.z., č. 213/2009 Z.z., č. 289/2009 Z.z., č. 402/2009 Z.z., č. 503/2009 Z.z., č. 73/2010 Z.z., č. 129/2010 Z.z., č. 58/2011 Z.z., č. 158/2011 Z.z., č. 182/2011 Z.z., č. 223/2011 Z.z., č. 231/2011 Z.z., č. 348/2011 Z.z., č. 550/2011 Z.z., č. 91/2012 Z.z., č. 28/2013 Z.z. a č. 95/2013 Z.z. ukladá verejnému obstarávateľovi povinnosť zriadiť si profil a zverejňovať v ňom zákonom predpísané informácie. Povinnosti verejného obstarávateľa sú upravené v týchto ustanoveniach:

§ 155m (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013) ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického  úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní oprávnení splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na svojom webovom sídle http://www.text.domena.

§ 9 (Základné povinnosti verejného obstarávateľa) ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.

§ 21 (Dokumentácia) ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie a uverejní ju na profile do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje možno v správe uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

§ 41 (Otváranie ponúk) ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ a časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.

§ 44 (Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk) ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.

§ 46 (Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky) ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:  Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.

§ 49a (Povinnosti verejného obstarávateľa uverejniť informácie a dokumenty v profile)

Ods. 1 Verejný obstarávateľ uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní

 1. ak ide o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo koncesiu súťažné podklady, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 50 ods. 4; to neplatí vo vzťahu k súťažným podkladom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty, chránené podľa zákona,
 2. zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každý ich dodatok, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, rámcovej dohode, ich dodatku, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie, chránené podľa osobitných zákonov, alebo informácie, ktoré sa podľa osobitných zákonov nezverejňujú,
 3. dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k dodaniu a prebratiu tovaru alebo poskytnutiu služby alebo stavebnej práce,
 4. sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov, a to
  1. do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
  2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
 5. zoznam subdodávateľov, ak ich uvedenie bolo podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní, a to
  1. do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
  2. ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
 6. informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon (sú upravené v § 9 ods. 9, § 21 ods. 2, § 41 ods. 1, § 44 ods. 2, § 46 ods. 2, § 67 ods. 6, § 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).


Ods. 2
 Úrad (verejný obstarávateľ) uverejní v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní

 1. oznámenia podľa § 50 ods. 1, 2 a 4 bezodkladne po tom, ako sú mu doručené; ustanovenia § 50 ods. 3 a 5 tým nie sú dotknuté,
 2. všetky dokumenty a iné oznámenia, než podľa odseku 1 alebo písmena a), ktoré verejný obstarávateľ zasiela úradu podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje na dokumenty, oznámenia alebo ich časti, ktoré sa podľa zákona nezverejňujú alebo vo vzťahu ku ktorým zákon ukladá povinnosť mlčanlivosti,
 3. právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie podľa tohto zákona a o uložení poriadkovej pokuty podľa tohto zákona, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti.


Ods. 3
 Ak ide o zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k nim, ktoré sa zverejňujú podľa zákona, povinnosť podľa odseku 1 písm. b) môže verejný obstarávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, rámcovej dohody alebo ich dodatku, zverejnenej podľa osobitného predpisu.11aa)

Ods. 4 Ponuky uchádzačov sa v profile zverejňujú až po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a po ukončení súťaže návrhov. Ak dôjde k zrušeniu postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov, ponuky sa v profile nezverejňujú.

Ods. 5) Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“.

§ 67 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ je zároveň s vyhlásením koncesie povinný zverejniť v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávateľ uvažoval pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa k rozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie, než zadanie zákazky iným spôsobom podľa tohto zákona.

§ 99 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä: a) hodnotu zákazky, b) predmet zákazky, c) identifikáciu úspešného uchádzača.