Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

Povinne zverejňované informácie

Ustanovenia

Všeobecné informácie

Súhrnná správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur za rok 2012

Nadlimitné
a podlimitné zákazky

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (pre predmety zákaziek, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu)

Tento profil verejného obstarávania zriadila Exportno – importná banka Slovenskej republiky na základe prechodného ustanovenia určeného v § 155m zákona o verejnom obstarávaní v znení po 20. novele. Z § 49a ods. 1 písm. f) tohto zákona vyplýva pre verejného obstarávateľa ako aj pre Úrad pre verejné obstarávanie povinnosť uverejňovať štruktúrovane zložitú množinu informácií, ktoré v prechodnom období ukladá aj za Úrad pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ v profile na svojej domovskej stránke www.eximbanka.sk. Sú to ustanovenia, ktoré je možné nájsť tu.

Profil má štyri úrovne. Na prvej úrovni sa nachádzajú odkazy týkajúce sa troch skupín a to: 1. informácie o zákazkách zadávaných podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, 2 informácie o podlimitných a nadlimitných zákazkách a 3. Všeobecné informácie.

Na druhej úrovni sú pre prvé dve skupiny informácie ukladané v štruktúre podľa vyhlásených postupov a podľa vyhlásených výziev v poradí, v ktorom boli oznámenia o vyhlásenom postupe a výzvy na predkladanie ponúk zasielané na zverejnenie na Úrad pre verejné obstarávanie vo Vestníku verejného obstarávania prostredníctvom IS ZÚ ÚVO. Prístup k nim je vždy cez klik na názov predmetu zákazky.

Tretia skupina na druhej úrovni je usporiadaná v poradí v ktorom boli informácie vytvorené.

Informácie sú buď dátumy, texty alebo čísla, ktoré sú na druhej alebo tretej úrovni zobrazené priamo alebo sú nimi súbory v pdf formáte, na ktoré je treba pre ich zobrazenie kliknúť. Po kliknutí sa zobrazí súbor nachádzajúci sa na štvrtej úrovni.

Verejný obstarávateľ žiada osoby, ktoré zistia nezrovnalosti v informáciách, aby svoje poznatky zaslali e-mailom na adresu preti@eximbanka.sk.

KONTAKTUJTE NÁS
Ako môžeme pomôcť ?
Radi by sme to počuli od Vás.

S našimi novinkami budete vždy v obraze.