Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR PONÚKA LEPŠÍ ÚROK PRE EXPORTNÉ PODNIKANIE

Bratislava, 23.6.2023. Ako reakciu na situáciu na trhu s úrokovými sadzbami pre podnikateľské úvery EXIMBANKA SR mediálne posilňuje ponuku na zvýhodnené financovanie zo zdrojov Európskej investičnej banky (EIB). Úver je určený slovenským malým a stredným podnikom (MSP) a stredne veľkým podnikom (MID-CAPS) na financovanie ich investičných projektov a prevádzkového kapitálu.

Úvery poskytované z úverovej linky EIB sú určené pre MSP zamestnávajúce menej ako 250 zamestnancov a stredne veľké podniky, ktoré zamestnávajú od 250 do 3 000 zamestnancov na podporu nákupu alebo modernizácie technológie a súvisiacej infraštruktúry určenej pre výrobu tovarov na export, na financovanie dlhodobých finančných potrieb vývozcu na realizáciu zahraničnej investície alebo sprístupnenie prevádzkového kapitálu.

Zvýhodnenie pomôže podnikateľom v exportných aktivitách

Zvýhodnenie je vo forme úrokovej sadzby, ktorá je oproti bežnému úveru znížená minimálne o 0,25 % p. a.[1].

„Vďaka spolupráci s Európskou investičnou bankou vieme lepšie podporiť exportné aktivity slovenských vývozcov z radov malých a stredne veľkých podnikov a zlepšiť ich prístup k zvýhodneným podmienkam financovania, vďaka čomu môžu klienti zmeniť rozmery svojho podnikania“ približuje Rastislav Podhorec, námestník generálneho riaditeľa divízie financovania a poisťovníctva EXIMBANKY SR.

Aké produkty ponúka Eximbanka SR na podporu exportu z úverovej linky EIB?

V portfóliu Eximbanky SR sa nachádzajú tri úverové produkty podľa účelu projektu. Úver na technológiu sa poskytuje exportérovi na obstaranie alebo modernizáciu technológie za účelom rozšírenia alebo zefektívnenia výroby tovarov určených na vývoz. Poskytuje tak výrobcom vyrovnanejšie podmienky na nových exportných teritóriách voči porovnateľným exportérom. Úver na investíciu v zahraničí umožňuje exportérovi vstupovať na zahraničné trhy formou založenia dcérskej spoločnosti alebo spoločného podniku s lokálnym partnerom. alebo môže robiť akvizíciu existujúceho podniku na danom teritóriu. Posledným príkladom je možnosť refinancovať si materiálové a ostatné náklady súvisiace s realizáciou vývozného kontraktu prostredníctvom predexportného úveru.

„S úverovou linkou EIB máme veľmi dobré skúsenosti. Počas štyroch rokov spolupráce sme podporili desiatky klientov vo výške od 50 000 € až do niekoľkých miliónov“ pochvaľuje si spoluprácu Tatiana Harmady, riaditeľka odboru financovania EXIMBANKA SR.

EIB predstavuje banku Európskej únie financovanú z pôžičiek na kapitálových trhoch a vkladov aukcionárov EIB – členských štátov Európskej únie (EÚ). Hlavnou úlohou EIB je prispievať k vyváženému ekonomickému rozvoju a sociálnej kohézie členských štátov EÚ a ich vzájomnej integrácii. Internacionalizácia MSP patrí k dôležitým prioritám EXIMBANKY SR a tento produkt je ďalším z rady nástrojov na podporu exportérov, ktoré má EXIMBANKA SR vo svojom portfóliu.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania úverových produktov, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:
Katarína Poláková
Odbor komunikácie a medzinárodných vzťahov:
polakova@eximbanka.sk
+421 903 530 964
www.eximbanka.sk

[1] Úver je úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR. Úver z úverovej linky EIB je možné poskytnúť klientom až do výšky 100 % príslušného financovania, maximálne však do výšky 12,5 mil. EUR.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk