Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

NARASTAJÚCE VÝZVY V MEDZINÁRODNOM OBCHODE PODNECUJÚ EXPORTNÉ AGENTÚRY HĽADAŤ INOVATÍVNE RIEŠENIA

EXIMBANKA SR hostila partnerské exportno-úverové agentúry (ďalej ECAs) z krajín regiónu V4 a Rakúska na konferencii v Modre a vytvorila inšpiratívny priestor pre zdieľanie spoločných tém a príležitosti na spoluprácu s partnermi. Vzhľadom na narastajúce výzvy v medzinárodnom obchode musia exportno-úverové agentúry hľadať nové možnosti podpory pre exportné firmy, vďaka čomu tieto firmy majú možnosť zvýšiť schopnosť presadiť sa na zahraničných trhoch. Hlavnými témami tohtoročnej konferencie boli výzvy a príležitosti súvisiace s obnovou ukrajinského hospodárstva, vývojom teritoriálnej štruktúry exportov s dôrazom na nové perspektívne trhy a tiež úloha exportno – úverových agentúr pri podpore transakcií zmierňujúcich negatívne dopady klimatickej zmeny. Na podujatí participovali okrem EXIMBANKY SR aj Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), EXIM Hungary, poľská KUKE a Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB).

Podujatie je tradične cielené na podporu užšej spolupráce exportných aktivít na regionálnej báze V4 a Rakúska.

„Práve V4 ECA konferencia je platformou, kde môžeme s partnerskými agentúrami spoločne prispieť k nachádzaniu spoločných riešení a upevneniu pozície ECAs v rámci štátnej podpory exportu a byť zároveň plnohodnotným partnerom v procese diskusie o týchto témach na pôde Európskej únie a OECD“ zhodnotil generálny riaditeľ Eximbanky SR Marián Janočko.

Aké sú aktuálne výzvy, ktorým čelia exportno-úverové agentúry?

V rámci konferencie zazneli kľúčové výzvy, na ktoré exportno – úverové agentúry v rámci svojich aktivít musia reflektovať.  Primárnou úlohou je predovšetkým dopĺňať komerčný finančný sektor, ktorý má vo všeobecnosti nižší rizikový apetít. Spoločnou výzvou ostáva identifikácia projektov spoločného záujmu agentúr V4 a Rakúska.

Finančné inštitúcie EÚ a medzinárodné finančné inštitúcie rozširujú počet podporných programov pre obnovu ukrajinskej ekonomiky, a práve tu vzniká priestor pre V4 ECAs na spoluprácuV4 ECAs cítia silnejúci dopyt exportérov po riešeniach financovania a poistenia ich projektov na Ukrajine. Poľská exportno-úverová agentúra KUKE aj slovenská Eximbanka v súčasnosti poskytujú poistenie krátkodobých vývozných pohľadávok na Ukrajinu. V otázke podpory dlhodobejších projektov prebiehajú na úrovni zúčastnených ECAs interné diskusie a vyhodnocovanie rizík.

Akým spôsobom motivovať exportérov k implementácii inovatívnych a udržateľných riešení do ich podnikania a prostredníctvom akých nástrojov zvýšiť atraktivitu štátnej podpory exportu pre projekty s pozitívnymi klimatickými dopadmi?

ECAs majú možnosť podporiť firmy už pri modernizácii výrobnej technológie pred exportom a následne aj pri podpore konkrétnych exportných kontraktov. Na podporu atraktivity pre klimaticky udržateľné projekty (predovšetkým spracovateľský priemysel, produkcia vodíka, technológie pre uskladnenie energie a zachytávanie oxidov uhlíka) môže pomôcť napr. zrýchlené vybavenie žiadostí alebo zvýšená flexibilita finančných podmienok, ktorú umožňuje medzinárodná regulácia (predovšetkým predĺžené splatnosti).

Ako reflektuje EXIMBANKA SR na súčasné výzvy?

V súvislosti s energetickou krízou EXIMBANKA SR od konca roka 2022 poskytuje slovenským firmám Energetický úver, špecifický produkt zameraný na preklenutie obdobia zvýšených energetických nákladov. Čo sa týka produktovej orientácie, EXIMBANKA SR už v súčasnosti ponúka širokú škálu produktov aj pre SME segment, teda pre malé a stredné podniky, v ktorých vidí veľký priestor a potenciál. To platí aj v prípade energetického úveru, pretože aj menšie podniky negatívne ovplyvnilo zvýšenie cien energetických vstupov. Ďalšou oblasťou je podpora transakcií na Ukrajinu a súvisiaca rekonštrukcia ukrajinského hospodárstva, ktorá je výzvou a zároveň aj príležitosťou pre exportné firmy. Na tomto teritóriu EXIMBANKA SR exportérom ako jediná na Slovensku poskytuje poistenie krátkodobých pohľadávok.

EXIMBANKA SR v súčasnosti prispôsobuje exportné produktové portfólio aj potrebám malých a stredných podnikateľov, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky tvoria 99,9 % z celkového počtu podnikateľských subjektov v slovenskom hospodárstve a viac ako polovicou prispievajú k celkovej pridanej hodnote. Za rok 2022 EXIMBANKA SR dosiahla celkovú majetkovú angažovanosť z bankových činností a angažovanosť z poisťovacích činností takmer vo výške 1 mld. EUR“, uviedol Rastislav Podhorec, námestník generálneho riaditeľa EXIMBANKY SR.