Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

SLOVENSKÝM FIRMÁM SA OTVÁRAJÚ VÝZNAMNÉ PRÍLEŽITOSTI NA TRHOCH ROZVÍJAJÚCICH SA KRAJÍN

EXIMBANKA SR v rámci agendy rozvojovej spolupráce prináša slovenským exportérom nové príležitosti expandovať a uspieť na trhoch rozvíjajúcich sa krajín.  Firmám tak otvára dvere na zaujímavé teritóriá, s možnosťou získať finančnú podporu EXIMBANKY SR či medzinárodných finančných inštitúcií. Vzhľadom na narastajúce globálne humanitárne a rozvojové potreby sa zvyšuje tlak na rozvíjajúce sa krajiny, aby posilňovali aktivity v oblasti rozvojovej spolupráce, hovorí globálna štúdia OECD v rámci vyhliadok financovania trvalo udržateľného rozvoja pre rok 2023. Tento trend deklaruje aj EXIMBANKA SR, ktorá je oprávnenou inštitúciou na zapájanie slovenských exportérov do projektov v rozvojových krajinách, z čoho benefitujú nielen prijímajúce krajiny, ale aj zapojené slovenské firmy.

Aké sú príležitosti pre slovenské firmy v rámci rozvojových projektov?

V prvom rade ide o možnosť zapojenia firiem do otvorených medzinárodných tendrov. Tieto EXIMBANKA SR pravidelne sleduje a exportérom vyhľadáva obchodné príležitosti – relevantné zákazky, ktoré reflektujú na ich produktové portfólio. Účasť v medzinárodných tendroch môže pomôcť firmám lepšie sa presadiť na zahraničných trhoch a zároveň nájsť nových obchodných partnerov. V rámci projektov vzniká priestor na vytváranie konzorcií s firmami z iných krajín. Jednou z najväčších výhod na účasti týchto tendrov je však získanie finančnej podpory medzinárodných finančných inštitúcií  (Svetová banka, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a pod.).

Prostredníctvom rozvojových projektov a podpory zo strany EXIMBANKY SR majú slovenské firmy priestor naplno realizovať svoje exportné aktivity na rozvíjajúce sa trhy, kde je očakávaný značný dopyt po tomto type projektov “ uviedla Diana Polónyi, riaditeľka odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov EXIMBANKY SR.

Zvýhodnené vývozné úvery od EXIMBANKY SR

Slovenským exportérom sa vďaka tomuto produktu otvárajú dvere na trhy, na ktoré nie je jednoduché preniknúť a získavať tak zákazky z verejného sektora. Prečo? Tento typ úveru ponúka zvýhodnenie pre zahraničného odberateľa – partnera slovenského exportéra vo vybraných rozvojových krajinách. Náš podnikateľ tak môže predajom svojich tovarov a služieb za zvýhodnených podmienok získať značnú konkurenčnú výhodu. Projekty však musia mať preukázateľný rozvojový aspekt.

Zvýhodnené vývozné úvery majú flexibilnejšie a výhodnejšie podmienky oproti bežným úverom, pričom zvýhodnenie úveru môže mať formu zvýhodnenia úrokovej sadzby, príspevku na splatenie časti úveru, predĺženia splatnosti úveru alebo odkladu prvej splátky istiny. Medzi sektorové priority pritom patria napríklad: potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, vodné a odpadové hospodárstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo, energetická bezpečnosť, infraštruktúra a pod.

Ďalšie formy podpory pre firmy

EXIMBANKA SR okrem podpory pri angažovaní sa slovenských firiem na trhoch rozvojových krajín s nimi zároveň zdieľa expertízu a know how.

„Našou ambíciou je nielen zvyšovať povedomie o príležitostiach pre slovenské podniky podieľať sa na projektoch v krajinách, kde je významný rozvojový potenciál, ale približovať im aj výhody a odkrývať potenciál, ktorý rozvojová spolupráca prináša“ uviedla Diana Polónyi, riaditeľka odboru komunikácie a medzinárodných vzťahov EXIMBANKY SR.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk