Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

EXIMBANKA SR dosiahla v roku 2023 zisk, najmä zásluhou bankovej činnosti

Eximbanka podporila, prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností, v roku 2023 export v celkovej výške 1 540,0 mil. eur. Podľa koncoročných údajov dosiahla majetková angažovanosť Eximbanky (súčet bankovej a poistnej angažovanosti) v roku 2023 výšku 1.140,8 mil. eur, čo predstavuje  jednu z najvyšších hodnôt počas existencie Eximbanky a nárast oproti minulému roku o 16,0%.

Celková banková angažovanosť k 31. 12. 2023 z poskytnutých úverov, vystavených záruk a ostatných pohľadávok bola vo výške 679,8 mil. eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2022 o 158,9 mil. eur, t. j. o 30,5 %.

Celková poistná angažovanosť z poistenia obchodovateľných a neobchodovateľných rizík dosiahla v roku 2023 výšku 461,0 mil. eur, čo predstavuje pokles oproti roku 2022 o 1,8 mil. eur, t. j. o 0,4 %.

Čisté výnosy z bankových aktivít Eximbanky v roku 2023 boli vo výške 26,6 mil. eur s medziročným nárastom o 44,6 %. Tento nárast je spôsobený najmä nárastom bankovej angažovanosti, zvýšením úrokových výnosov, ako aj zmenami podmienok niektorých zmluvných vzťahov. Čisté výnosy spojené s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou dosiahli za rok 2023 výšku takmer 5 mil. eur a v porovnaní s rokom 2022 Eximbanka dosiahla medziročný nárast o 56,2 %.

Výsledok hospodárenia Eximbanky v roku 2023 dosiahol výšku 8,7 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní s výsledkom hospodárenia za rok 2022 (708 tis. eur) významný medziročný nárast.

Rok 2023 potvrdil, že Eximbanka je v dobrej kondícii. Podarilo sa nám zastaviť klesajúci trend majetkovej angažovanosti, naštartovať nové obchody a získať dvakrát viac nových klientov ako v roku 2022. Potvrdil sa nami očakávaný trend a my sme dosiahli jednu z najvyšších majetkových angažovaností s medziročným nárastom o 16,0%. Popritom sme zaknihovali najvyššie prevádzkové výnosy počas pôsobenia Eximbanky,“ zhodnotil Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.

V oblasti produktovej orientácie ponúka EXIMBANKA SR v súčasnosti širokú škálu produktov pre exportérov bez ohľadu na ich produktovú orientáciu či veľkosť podniku.

Navštívte náš nový web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:    Martina Vráblik Solčányiová

                                    hovorkyňa

                                    EXIMBANKA SR

Odbor komunikácie a marketingu

Tel.: +421 903 542 072

                                    vrablik@eximbanka.sk

                                    www.eximbanka.sk

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk