Export tovarov zo Slovenska do zahraničia za rok 2022 opäť vzrástol. A to napriek výzvam, ktoré výrazne poznačili minulú sezónu, ako boli rekordné ceny energií a vysoká inflácia. Z definitívnych údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že v porovnaní s rokom 2021 sa vlani vývoz tovarov do zahraničia zvýšil o 16,07 percenta. Celkovo firmy vyviezli zo Slovenska tovar v hodnote 102,79 miliardy eur. Najvýraznejší podiel na raste celkového exportu mal vývoz strojov a prepravných zariadení v hodnote 59,34 miliardy eur. Vývoz trhových výrobkov podľa materiálu predstavoval exportnú časť v hodnote 17,33 miliardy eur.

Najčastejšie sa vyvážal tovar do krajín Európskej únie (EÚ), a to v hodnote 82,268 miliardy eur. V rámci EÚ sa najčastejšie vyvážal tovar do Nemecka, tento export vzrástol za minulý rok o 12 percent. Už tradične putuje tovar zo Slovenska aj do Česka, vlani s nárastom o 21,3 percenta. Vývoz do Maďarska sa zvýšil o 39,7 percenta a do Poľska o 8,2 percenta.

V rámci mimoeurópskych trhov Slovensko najviac exportovalo do Ázie s hodnotou vývozu 6,04 miliardy eur. Nasledovala Amerika s vývozom v hodnote 4,55 miliardy eur. Celkovo sa najviac do zahraničia vyvážali vozidlá, plavidlá a dopravné zariadenia v hodnote 31,9 miliardy eur a stroje a prístroje v hodnote 28,53 miliardy eur.

Výzvy pribúdajú

Uplynulé roky priniesli viacero kríz, ktoré poznačili domácu i globálnu ekonomiku. Po období lockdownov a prerušených dodávateľských reťazcov nasledoval konflikt na Ukrajine, energetická kríza a vysoká inflácia. Momentálne viacero otáznikov vyvoláva najnovší konflikt medzi Izraelom a Hamasom.

Vojna na Ukrajine bola najväčším šokom pre komoditné trhy od 70. rokov minulého storočia. Jej negatívne dôsledky na globálnu ekonomiku naďalej pretrvávajú. Ak by sa aktuálnu situáciu na Blízkom východe nepodarilo upokojiť a konflikt medzi Izraelom a Hamasom by eskaloval, globálna ekonomika by po prvý raz za niekoľko desaťročí čelila dvojitému energetickému šoku, upozorňuje Svetová banka. To by opäť ovplyvnilo aj slovenských exportérov, najmä z energeticky náročného prostredia. Sú to podniky, ktoré sa venujú strojárenstvu, spracovaniu železa a výrobkov z neho, drevospracujúcemu priemyslu
či stavebníctvu. 

Jednou z najsilnejších exportných oblastí Slovenska je automobilový priemysel. Ten bude čeliť ďalším výzvam v súvislosti s elektronizáciou či tlakom na znižovanie oxidu uhličitého.

Sféry pôsobenia

Slovenskí vývozcovia sa tradične viac orientovali na trhy, kde cítili kultúrnu, jazykovú i geografickú blízkosť. Tradične pôsobili na trhoch v Rusku, Bielorusku či v Ukrajine. Zatvorením týchto trhov však museli flexibilne reagovať a meniť lokality. V súčasnosti pozornosť sústreďujú na krajiny Balkánu či Zakaukazska. Zvyšuje sa ich záujem aj o Afriku, najmä Pobrežie Slonoviny, Angolu, Namíbiu či Senegal. 

V hľadáčiku záujmu slovenských firiem je čoraz častejšie India či Latinská Amerika. Firmy, ktoré pôsobia v oblasti energetiky a moderných technológií, sa viac zaujímajú o juhovýchodnú Áziu a Čínu. Ázijské trhy však vyžadujú obrovské množstvá dodávok, čo niekedy odhaľuje limity slovenských vývozcov. 

Exportéri majú veľký záujem aj o pôsobenie na Blízkom východe. „Blízky východ má svoje špecifiká, no pokiaľ ste pre nich serióznym obchodným partnerom, sú verní a vážia si vás. Preto pozorne sledujeme aktuálnu situáciu v celom regióne. Do Izraela exportujú viaceré slovenské spoločnosti, a už cítiť prvé zaváhania v obchodných vzťahoch, ktoré súvisia s konfliktom v regióne,“ hovorí námestník generálneho riaditeľa EXIMBANKY SR pre divíziu financovania a poistenia Rastislav Podhorec.

Budúcnosť slovenského exportu

Eximbanka verí, že zastúpenie na exportných trhoch sa môže výrazne zvýšiť vďaka posilneniu ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky. To si uvedomuje aj vláda SR, ktorá v rámci programového vyhlásenia označila ekonomickú diplomaciu za jednu z kľúčových priorít. Základom tak bude definovať a systematicky a cieľavedome rozvíjať účasť slovenských podnikateľských subjektov na európskych a globálnych trhoch, o ktoré majú slovenský priemysel a podnikatelia záujem.

K tomu môže pomôcť efektívnejšie a dynamickejšie využívanie siete zastupiteľských úradov. Zároveň treba vytvoriť priestor na intenzívnejšiu a kvalifikovanejšiu spoluprácu predstaviteľov príslušných rezortov, ich podriadených organizácií, ako je SARIO, Slovenský investičný holding, Eximbanka, podnikateľské subjekty, Slovenská obchodná a priemyselná komora, zamestnávateľské podnikateľské odborné zväzy a proexportní špecialisti.

Vláda by tak mala vytvoriť predpoklady na posilnenie siete ekonomickej diplomacie v prioritných teritóriách. Zároveň je potrebné podporiť nielen export tovarov a služieb na zahraničné trhy, ale aj vytvoriť systém podpory investícií slovenských firiem v zahraničí a ich účasti v zahraničných konzorciách na významných národných projektoch v zahraničí. Vláda chce tiež podporovať medzinárodnú spoluprácu inovatívnych slovenských firiem nielen z tradičných sektorov hospodárstva, ale aj z perspektívnych odvetví vrátane pomoci pri vytváraní účasti slovenských vedeckých a výskumných štruktúr v nadnárodných výskumných sieťach a organizáciách.

„Vítam, že sa ekonomická diplomacia stala prioritou vlády a že sa posilní vzájomná spolupráca medzi jednotlivými aktérmi v tejto oblasti vrátane Eximbanky ako priameho nástroja štátu na financovanie exportu,“ uvádza R. Podhorec s tým, že chcú pomáhať tam, kde sa pre exportérov otvárajú nové teritóriá.

„Zároveň chceme byť partnerom pre jednotlivé inštitúcie, ako je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, SARIO, Slovak Business Agency, Rada slovenských exportérov i komerčné banky,“ dodáva námestník generálneho riaditeľa Eximbanky pre divíziu financovania a poistenia.

Eximbanka podporuje slovenských exportérov poskytovaním bankových a poisťovacích produktov najmä v teritóriách s vyššou mierou rizika. R. Podhorec zdôrazňuje, že slovenské firmy skrývajú potenciál, ktorý treba využiť na svetových trhoch.

„Obrovskou príležitosťou pre slovenských exportérov je stratégia EÚ, takzvaný projekt Global Gateway. Ide o sumu 300 miliárd eur, ktorá je určená na investovanie do udržateľných a vysokokvalitných projektov v oblasti digitalizácie, infraštruktúry, ochrany zdravia, vodných zdrojov, vzdelávania a podobne. Projekty a spolupráca všetkých zainteresovaných strán v rámci tejto priority by mali zabezpečiť trvalý prínos pre miestne komunity primárne v rozvojových krajinách a zároveň posilniť konkurencieschopnosť európskych firiem na svetových trhoch. A práve postavenie Eximbanky ako poskytovateľa finančných riešení pre exportérov a zároveň inštitúcie oprávnenej narábať s prostriedkami EÚ je v tomto kontexte veľmi dôležité. Radi by sme boli veľmi silnou súčasťou slovenskej ekonomickej diplomacie,“ vysvetľuje R. Podhorec.

Export v roku 2024

Ako sa vyvinie slovenský export v nasledujúcom roku, to bude závisieť aj od ekonomického rastu najväčších zahraničných obchodných partnerov. Úlohu zohrá aj globálna situácia v odvetviach, ktoré sú dôležité pre slovenskú ekonomiku. Ide najmä o automobilový, strojárenský, oceliarsky a elektrotechnický priemysel a odvetvie hotových výrobkov. „Vplyv bude mať aj vývoj konfliktu na Blízkom východe a s ním spojené inflačné riziká, aj keď dúfam, že sa nakoniec nenaplnia. Pozitívny vplyv na slovenský vývoz by malo mať doriešenie dohôd o voľnom obchode medzi USA a EÚ, aktívna proexportná politika štátu či diverzifikácia priemyslu, ktorá by pomohla rozptýliť príliš silnú koncentráciu na vybrané druhy priemyslu,“ odhaduje ďalší vývoj v oblasti exportu R. Podhorec.

Pôvodný článok TU