Powered by Smartsupp
+421 2 59 39 81 11

PROJEKTY SLOVENSKÝCH FIRIEM S POZITÍVNYM KLIMATICKÝM ASPEKTOM BUDÚ MAŤ VÄČŠIU ŠANCU NA PODPORU ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK

Za účelom zvýšenia klimatickej odolnosti, exportno – úverové agentúry (ECAs) v súčasnosti finalizujú revíziu pravidiel pre štátnu podporu exportných úverov zameraných na adaptáciu resp. zmierňovanie dopadov zmeny klímy. EXIMBANKA SR je do prebiehajúcich rokovaní aktívne zapojená už od samého začiatku, s cieľom presadiť do novelizovanej regulácie pravidlá, ktoré umožnia získať slovenským exportérom flexibilnejšie možnosti podpory. Po finalizácii revízie bude mať  EXIMBANKA SR v súlade s novými pravidlami možnosť podporovať stredno a dlhodobé transakcie s pozitívnym klimatickým aspektom za zvýhodnených podmienok (predovšetkým s dlhšími splatnosťami a zvýhodnenými sadzbami).

Už teraz môžu exportéri pri oprávnených* stredno a dlhodobých transakciách financovania alebo poistenia benefitovať napr. zo znížených požiadaviek na výšku predplatby (5% hodnoty exportného kontraktu, oproti pôvodným 15%) alebo získať podporu pre svoj oprávnený* klimaticky udržateľný exportný kontrakt so zahraničným odberateľom so splatnosťou až 18 rokov.

(* oprávnenosť transakcie je definovaná príslušnými ustanoveniami Konsenzu OECD)

Exportno – úverové agentúry členských krajín OECD, na novembrovom zasadnutí v Paríži deklarovali záväzok dosiahnuť dohodu na modernizácii aktuálneho rámca pravidiel, a to najneskôr do marca 2023. Konsenzus OECD je medzinárodne uznávaný rámcový dohovor, stanovujúci spoločné štandardy, pravidlá a minimálne finančné parametre transakcii štátnej podpory exportu. EXIMBANKA SR, ako štátna exportno – úverová agentúra členského štátu OECD, ktorý je účastníckou stranou Konsenzu OECD, tieto pravidlá dôsledne aplikuje v rámci obchodnej praxe. V kontexte dynamického vývoja medzinárodného obchodu je potrebné adaptovať aktuálny rámec pravidiel na nové výzvy, ktorým exportéri čelia. Cieľom prebiehajúcich rokovaní na pôde OECD je preto úprava pravidiel Konsenzu OECD pre súčasné potreby exportérov a bánk.

Kontakt pre médiá:

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa
EXIMBANKA SR
Odbor komunikácie a marketingu
Tel.: +421 903 542 072
vrablik@eximbanka.sk